Условия за ползване на уеб сайта

 • I. Общи разпоредби

  Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта www.translate.zone, собственост на „Даниел Стандарт“ ЕООД (наричано по-долу само „Даниел Стандарт“). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и „Даниел Стандарт“, с който получавате правото да използвате сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на сайта www.translate.zone. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa.

 • II. Основни понятия

  По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва сайта www.translate.zone.

  „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

  - достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

  - регистрационна форма за стаж с информация за име, електронна поща, телефон и езиците, които изучава лингвиста;

  „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което „Даниел Стандарт“ се намира в договорни отношения и от името на което „Даниел Стандарт“ има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на сайта, след като са дали съгласието си за това.

  „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

  „ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ - предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

 • III. Авторски права

  Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото- и видеоматериали, публикувани в сайта, са собственост на „Даниел Стандарт“ ЕООД, в случай, че не е посочено друго. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 • IV. Поверителност

  „Даниел Стандарт“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Във връзка с използването на сайта www.translate.zone ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

  „Даниел Стандарт“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани. Данните Ви се използват за целите на Директния маркетинг, само ако изрично сте дали съгласието си за това.

 • V. Органичаване на отговорността

  „Даниел Стандарт“ прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Даниел Стандарт“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. „Даниел Стандарт“ полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. „Даниел Стандарт“ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

 • VI. Обезщетения

  „Даниел Стандарт“ ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.translate.zone. За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 • VII. Промени

  „Даниел Стандарт“ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Условията за ползване на сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.